Công ty không gian khách sạn, nhà nghĩ dịch vụ công cộng