Công ty thiết kế không gian phòng hội trường, hội thảo giá trị