Giá trị dự án Safira Khang Điền tăng cao trong tương lai