Saigon Metro Mall Quốc Lộ 50 – đồng tiền đi liền căn hộ